Agil 100 EC®

Selektivni herbicid, graminicid, za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov v poljščinah in zelenjavi.
Agil 100 EC®

Agil 100 EC je selektivni herbicid (graminicid), s hitrim delovanjem na ozkolistne plevele (tako enoletne kot večletne). Se sistemično vsrka preko zelenih delov in se premešča v korenine, povzroči propad rastlin, poškodovani deli postopoma rumenijo, rdečijo in po 2 tednih popolnoma propadejo.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
bob, brokoli, glavnato zelje, krmna pesa, krmni grah, navadni fižol, sladkorna pesa, strniščna repaenoletni ozkolistni plevel, večletni ozkolistni plevel0,75 - 1,5 l/ha60 dni1na prostem
čebula, česen, korenje, krompir, šalotkaenoletni ozkolistni plevel, večletni ozkolistni plevel0,75 - 1,5 l/ha30 dni1na prostem
oljna ogrščicaenoletni ozkolistni plevel, večletni ozkolistni plevel0,75 - 1,5 l/ha90 dni1na prostem
železniške površineenoletni ozkolistni plevel, večletni ozkolistni plevel1-1,5 l/hakarenca ni potrebna1na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
rdeča pesaenoletni ozkolistni plevel, večletni ozkolistni plevel0,75 - 1,5 l/ha45 dni1na prostem
Embalaža100 mL, 1 L, 5 L
Aktivna snovpropakvizafop
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)4 – 7 (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
NE izzvati bruhanja.
Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča hudo draženje oči.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi