Beltanol®

Fungicid, baktericid za zatiranje rastlinskih bolezni na paradižniku in razmnoževalnem materialu v trsnicah.
Beltanol®

Beltanol je preventivni in kurativni fungicid ter baktericid. Deluje kontaktno na bakterije in glive. Uporablja se lahko preko kapljičnega namakanja in z namakanjem rastlinskih delov.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
paradižnikbakterijska uvelost na paradižniku, bakterijske pegavosti iz rodu pseudomonas, glive iz rodu phytophtora, glive iz rodu pythium4 l/ha70 dni2v zaščitenih prostorih

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
trsnica, drevesnica, vzgajališče sadiksiva plesen0,7 %1v zaščitenih prostorih
Embalaža5 L
Aktivna snov8-hidroksikinolin
Formulacijavodotopni koncentrat (SL)
Reakcija (pH)0,8 – 1,4
Imetnik registracijePROBELTE. S.A.
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zaklenjeno.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Lahko škoduje nerojenemu otroku.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi