Pallas® 75 WG

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimnih in jari pšenici, rži in tritikali.
Pallas® 75 WG

Pallas 75 WG se uporablja kot sistemični herbicid, za zatiranje večine problematičnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v pšenici, rži in tritikali. Rast plevelnih rastlin zastane v nekaj urah po uporabi, vidni učinki pa nastopijo v nekaj dneh. Simptomi se najprej pojavijo v zgornjih meristemskih delih rastlin v obliki upočasnitve rasti in kloroze, ki ji sledita nekroza in propad rastline. Popolno odmrtje plevela nastopi v 2-3 tednih po aplikaciji.

Pallas 75 WG™

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
navadna pšenica, , tritikalaljulke, njivski lisičji rep, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva250 g/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
navadna pšenica, , tritikalanavadna zvezdica, navadni plešec120 g/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
navadna pšenica, , tritikalajetičnik160 g/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
navadna pšenica, , tritikalanavadni oves, navadni srakoperec, njivska gorjušica, njivska pasja kamilica, stoklasa, vijolica200 g/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem

Nu-Film® Premium

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vse kultureNedoločeno30 ml/100 LMesto uporabe ni določeno

Pallas 75 WG™

Embalaža250 g, 1 kg
Aktivna snovpiroksulam
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)5,51, konc. 1 % (CIPAC MT 75)
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.
Prestreči razlito tekočino.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Nu-Film® Premium

Embalaža100 mL, 400 mL
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)7,5-7,7
Imetnik registracijeMILLER Chemical & Fertilizer Corp., ZDA
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča draženje kože.
Prestreči razlito tekočino.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe10 let

Priporočamo tudi