pH minus®

Tekoče mineralno gnojilo na osnovi fosforja (P) in dušika (N) za uravnavanje kislosti škropilne brozge, ki izboljša delovanje FFS.
pH minus®
€ 9,92

pH minus zaradi izredno visoke kislosti zniža pH vrednost škropilne brozge na njen optimum in s tem preprečuje kemično neskladnost med posameznimi sredstvi za varstvo rastlin. Prav tako zagotavlja optimalni pH za zadovoljivo učinkovitost večine insekticidov, še posebej iz piretroidne skupine in skupine Bacillus. Izboljša tudi omočljivost, pokrovnost in penetracijo škropilne brozge.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vse kultureNedoločeno1,5-2 L/haMesto uporabe ni določeno
vse kultureNedoločeno85-120 ml/100 LMesto uporabe ni določeno
Embalaža1 L
Formulacijadruge formulacije (XX)
Reakcija (pH)1
Imetnik registracijeProteo International S.R.L.
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaČe je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zaklenjeno.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Pred uporabo preberite etiketo.
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Rok uporabe5 let

Priporočamo tudi