Corello Duo® z močilom

Selektivni herbicid za kompletno zatiranje ozkolistnega ter širokolistnega plevela v ozimnih žitih. Izredno učinkovit in selektiven.
Corello Duo® z močilom

Corello duo je najmočnejši herbicid za samostojno zatiranje vseh pomembnih plevelov v žitih, tako ozkolistnih, kot širokolistnih. Vsebuje najmočnejše učinkovine iz sredstev kot sta Pallas 75 WG in Mustang 306 SE, piroksulam in florasulam. Corello duo je specialist za zatiranje navadnega srakoperca ali pahovke in plezajoče lakote ali smolenca. Ker ne vsebuje hormonskih učinkovin, nima nobenega vonja in je primeren za uporabo tudi v bližini urbanih naselij.

Corello Duo

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
navadna pšenica, , tritikalaozkolistni plevel265 g/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
navadna pšenica, , tritikalaenoletni širokolistni plevel170 - 210 g/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
piraenoletni širokolistni plevel170 - 210 g/ha1na prostem
piraozkolistni plevel265 g/ha1na prostem

Nu-Film® Premium

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vse kultureNedoločeno30 ml/100 LMesto uporabe ni določeno

Corello Duo

Embalaža265 g, 1 kg
Aktivna snovflorasulam
piroksulam
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)5,5
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Prestreči razlito tekočino.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Nu-Film® Premium

Embalaža100 mL, 400 mL
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)7,5-7,7
Imetnik registracijeMILLER Chemical & Fertilizer Corp., ZDA
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča draženje kože.
Prestreči razlito tekočino.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe10 let

Priporočamo tudi