Quelex®

Visoko učinkovit herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v ozimnih žitih po vzniku posevka in plevelov.
Quelex®

Quelex je selektivni, foliarni herbicid, ki se ga uporablja po vzniku gojenih rastlin in plevelov. Vsebuje učinkovini florasulam (HRAC B) in halauksifen-metil (HRAC 0). Florasulam deluje kot inhibitor encima ALS, medtem ko halauksifen-metil pripada skupini sintetičnih auksinov, ki posnemajo ali zavirajo delovanje rastlinskih hormonov. Odlično deluje na smolenec, koprive, jetičnike in vijolice ter na druge pogoste plevele, tudi pri nižjih temperaturah.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jara pšenica, jari ječmenširokolistni plevel50 g/ha1na prostem
ozimna pšenica, ozimni ječmenširokolistni plevel37,5 g/ha1na prostem
ozimna rž, ozimna tritikala, piraširokolistni plevel37,5 g/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
Embalaža100 g
Aktivna snovflorasulam
halauksifen-metil
klokvintocet kislina (varovalo)
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)3-5
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča hudo draženje oči.
Prestreči razlito tekočino.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi