Stretch®

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnih in nekaterih širokolistnih plevelov v koruzi po vzniku.
Stretch®

Stretch je foliarni herbicid s selektivnim, translou0002kacijskim delovanjem. Je selektivni herbicid iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov, z izrazitim delovanjem na enoletne in večletne ozkolistne plevele, s stranskim učinkom na širokolistne plevele (v praksi potrebuje partnerja npr. Mustang 306 SE). Deluje preko listov, tam se vsrka in premešča po rastlini naprej v korenine. Prehodno pleveli rdečijo in propadejo v 2-3 tednih.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
koruzaenoletni ozkolistni plevel, enoletni širokolistni plevel1 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
Embalaža1 L
Aktivna snovnikosulfuron
Formulacijaoljna disperzija (OD)
Reakcija (pH)4.0-7.0
Imetnik registracijeAGRIA S.A.
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi