Talendo®

Preventivni, kontaktni fungicid za zatiranje oidija na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja.
Talendo®

Talendo na osnovi učinkovine prokvinazid s kemičnim delovanjem preprečuje kalitev spor oidija, tako da ne pride do okužbe. Biokemično delovanje pa vključuje sposobnost aktivne snovi, da aktivira in stimulira imunski sistem rastline z aktiviranjem velikega števila encimov. Ima izrazito plinsko fazo, ki omogoča redestribucijo učinkovine tudi na slabše ali nezaščitene rastlinske dele. Ima močno antisporulativno delovanje in dolgo obstojnost na rastlinskih tkivih.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaoidij vinske trte0,25 l/ha28 dni4na prostem
Embalaža100 mL, 1 L
Aktivna snovprokvinazid
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)6,83
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Povzroča draženje kože.
Povzroča hude poškodbe oči.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Prestreči razlito tekočino.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi