Zorvec® Endavia

Sistemični fungicid z izjemnim rezidualnim delovanjem za popolno zaščito krompirja pred krompirjevo plesnijo.
Zorvec® Endavia

Zorvec Endavia je nov fungicid, ki vsebuje dve učinkovini z različnim načinom delovanja: bentiavalikarb-izopropil ter oksatiapiprolin. Ta kombinacija zagotavlja izredno učinkovito preventivno, kurativno in tudi eradikativno delovanje na glive iz skupine oomicet, ki okužijo gojene rastline. Njegova učinkovitost omogoča daljše razmike med škropljenji in s tem učinkovito in ekonomično pridelavo.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
čebula, šalotkačebulna plesen0,5 l/ha28 dni3na prostem
krompirkrompirjeva plesen0,4 l/ha7 dni4na prostem
Embalaža100 mL, 1 L
Aktivna snovbentiavalikarb-izopropil
oksatiapiprolin
Formulacijaoljna disperzija (OD)
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zaklenjeno.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi