Verben®

Najnovejši sistemični in kontaktni fungicid za preventivno in kurativno zatiranje najpomembnejših glivičnih bolezni na žitih.
Verben®

Verben je kombinacija kontaktne in preventivne učinkovine prokvinazid in sistemične učinkovine protiokonazol in rezultira boljšo učinkovitost kot čisti protiokonazol, ki je standard med triazoli. Prokvinazid s kemičnim delovanjem preprečuje kalitev spor pepelovk, tako da ne pride do okužb, protiokonazol pa na bolezni deluje sistemično in kurativno.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jara pšenica, ozimna pšenica, ozimna rž, ozimna tritikala, , tritikalarje iz rodu puccinia, žitna pepelovka1 L/ha35 dni1na prostem
jara pšenica, ozimna pšenica, ozimna tritikala, tritikalalomljivost žitnih bilk, pšenična listna pegavost1 L/ha35 dni1na prostem
jari ječmen, ozimna rž, ozimni ječmen, ječmenov listni ožig1 L/ha35 dni1na prostem
jari ječmen, ozimni ječmenječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja1 L/ha35 dni1na prostem
ozimna pšenicafuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice1 L/ha35 dni1na prostem
Embalaža1 L, 5 L
Aktivna snovprokvinazid
protiokonazol
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)4.99
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča hudo draženje oči.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi