Domark® 100 EC

Preverjen in cenovno ugoden, hitro delujoč sistemični fungicid odlične selektivnosti, za zatiranje glivičnih bolezni na vinski trti in jablani.
Domark® 100 EC

Domark 100 EC je fungicid novejših generacij triazolnih fungicidov. Učinkovina tetrakonazol zavira presnovno pot sinteze ergosterola. Je zelo selektiven do rastlin in unikaten med triazoli po uravnoteženi topnosti v vodi in maščobah, kar mu omogoča hitro in enakomerno sistemičnost v rastlini. Uporablja se samostojno ali v kombinaciji z eradikativnimi sredstvi, kot je npr. Karathane Gold 350 EC, v primeru zatiranja oidija na vinski trti.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jablanajablanov škrlup0,4 l/ha14 dni2na prostem
vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaoidij vinske trte0,3 l/ha30 dni2na prostem
Embalaža100 mL, 1 L
Aktivna snovtetrakonazol
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)7 – 8, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeGOWAN Crop Protection Ltd., Velika Britanija
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zaklenjeno.
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
NE izzvati bruhanja.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča draženje kože.
Povzroča hude poškodbe oči.
Prestreči razlito tekočino.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
Vnetljiva tekočina in hlapi.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi