Hector Flex

Kombiniran herbicid za zatiranje najpomembnejših enoletnih in večletnih ozko in širokolistnih plevelov v koruzi.
Hector Flex

Hector Flex je selektivni sistemični herbicid, namenjen zatiranju vzniklega ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi. V ciljne rastline zlahka vstopi preko listov in korenin, kjer že kmalu po nanosu ustavi delitev celic. Absorbcija vode in hranil v plevelno rastlino se kmalu po tretiranju znatno zmanjša, zaviranje rasti je očitno že 6 ur po tretiranju, večina plevela odmre v 2-3 tednih.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
koruza (silažna in za zrnje)ozkolistni plevel, širokolistni plevel0,48 kg/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
Embalaža480 g
Aktivna snovdikamba
nikosulfuron
rimsulfuron
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)5,7
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zaklenjeno.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi