Karsia Mangan

Tekoče mineralno gnojilo na osnovi Mn, s katerim dosegamo izboljšano fotosintezo, povečano odpornost rastlin in stabilizacijo osnovne barve plodov.
Karsia Mangan
€ 6,75

Karsia Mangan je foliarno gnojilo na osnovi manganovega sulfata, ki je v osnovi izredno kislo gnojilo in se ga lahko uporabi tudi za zakisanje škropilne brozge. Z njegovo uporabo odpravimo pomanjkanje mangana v žitih na alkalnih tleh, predvsem na ječmenu, poviša se odpornost na glivične bolezni, na jablanah pa ohranja osnovno zeleno barvo.

Vsebuje:

mangan (Mn-11 %) žveplo (S-6,4 %)

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
oljna ogrščicaNedoločeno4 L/ha2na prostem
pečkato sadno drevjeNedoločeno2-4 L/ha2na prostem
sladkorna pesaNedoločeno4 L/ha2na prostem
žitoNedoločeno2-4 L/ha1na prostem
Embalaža1 L
Formulacijadruge formulacije (XX)
Reakcija (pH)1,6
Imetnik registracijeLebosol Dünger GmbH
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaČe je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zaklenjeno.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi).
Po uporabi temeljito umiti ...
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Rok uporabe4 leta

Priporočamo tudi