Zorvec® Entecta

Sodoben sistemični fungicid za varstvo krompirja v najtežjih vremenskih pogojih. Idealen v antirezistenčnih programih varstva.
Zorvec® Entecta

Zorvec Entecta je najmodernejši sistemični fungicid na osnovi učinkovin oksatiapiprolin in amisulbrom, ki po rezistenčnem tveganju spadata v dve različni skupini. Odlikuje ga izredno hiter vnos v rastlino in premeščanje v novo zrastle dele cime, kar omogoča daljše razmike med škropljenji kot pri standardnih fungicidih. Ima zelo dobro odpornost na spiranje, saj ga že 20 minut po aplikaciji dež ne spere več.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
krompirkrompirjeva plesen0,25 l/ha7 dni4na prostem
Embalaža1 L
Aktivna snovamisulbrom
oksatiapiprolin
Formulacijasuspenzoemulzija (SE)
Reakcija (pH)3,78
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zaklenjeno.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi