Aliseo® Plus

Kombiniran herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v koruzi.
Aliseo® Plus

Aliseo plus ima odlično učinkovitost, saj jo zagotavljata dva graminicida in hormonski pripravek za širokolistne plevele, ki delujejo izredno sinergistično. Selektivni herbicid iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov in benzojske kisline na osnovi treh učinkovin, ki se uporablja v času po vzniku večine plevelov, deluje sistemično in se z mesta vnosa preko zelenih delov (listov) premešča v korenine tretiranih plevelov in povzroči njihov propad.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
koruzaenoletni ozkolistni plevel, enoletni širokolistni plevel, večletni širokolistni plevel350 - 440 g/ha1na prostem
Embalaža440 g
Aktivna snovdikamba
nikosulfuron
rimsulfuron
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)6,3, konc. 10 g/L (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča hudo draženje oči.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi