Folpan® 80 WDG

Standard med kontaktnimi fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na vinski trti za pridelavo vinskega in sedaj tudi namiznega grozdja ter na hmelju.
Folpan® 80 WDG

Folpan 80 WDG je najpogosteje uporabljen dotikalni (multi site) fungicid na trti, ki ima poleg osnovnih bolezni, kot sta peronospora in črna pegavost, stransko delovanje tudi druge glivične bolezni. Uporabljajo ga tudi hmeljarji, saj učinkovito preprečuje okužbe s hmeljno peronosporo. Zelo dobrodošel je v primeru toče, saj razkuži in pospešuje celjenje ran.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
hmeljhmeljna peronospora1,87 - 4,68 kg/ha21 dni3na prostem
vinska trta za pridelavo namiznega grozdjačrna listna pegavost1,9 kg/ha56 dni2na prostem
vinska trta za pridelavo namiznega grozdjaperonospora vinske trte1,25 kg/ha56 dni4na prostem
vinska trta za pridelavo vinskega grozdjačrna pegavost vinske trte1,9 kg/ha2na prostem
vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaperonospora vinske trte1,25 kg/ha7na prostem
Embalaža150 g, 500 g, 1 kg, 5 kg
Aktivna snovfolpet
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)8,7 – 9,7 (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča hudo draženje oči.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi