Fuego®

Talni herbicid za zatiranje enoletnih ozkolistnih ter širokolistnih plevelov v oljni ogrščici in kapusnicah.
Fuego®

Fuego je herbicid s talnim delovanjem na klijoče plevele za uporabo pred ali takoj po vzniku. Preko filma na talnih delcih deluje na mlade rastlinice, da te ob stiku z učinkovino in zadostni talni vlagi propadejo.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
brokoli, brstični ohrovt, cvetača, glavnato zelje, ohrovt, glavnati, oljna ogrščicaozkolistni plevel, širokolistni plevel1,5 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
Embalaža1 L
Aktivna snovmetazaklor
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)6,7 – 7,7, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi