Fuego® Top

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnega ter širokolistnega plevela v oljni ogrščici. Odličen za zatiranje plezajoče lakote in kamilic.
Fuego® Top

Fuego top je herbicid s talnim delovanjem na klijoče plevele za uporabo pred ali takoj po vzniku. Odlično delovanje ima tudi na plezajočo lakoto in kamilice. Sinergistična kombinacija dveh aktivnih snovi nudi celovit spekter delovanja na najpogostejše plevele v oljni ogrščici.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
oljna ogrščicaozkolistni plevel, širokolistni plevel2 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
Embalaža5 L
Aktivna snovkvinmerak
metazaklor
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)3,8, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zaklenjeno.
Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi