Goltix® 90WG

Selektivni talni in listni herbicid za zatiranje plevelov v sladkorni, krmni in rdeči pesi.
Goltix® 90WG

Goltix 90 WG je herbicid s talnim delovanjem na klijoče plevele za uporabo pred ali takoj po vzniku posevka. Na majhne plevele ga uporabljamo v deljenih odmerkih do faze kličnih listov. Da mu razširimo delovanje, ga običajno kombiniramo z drugimi foliarnimi ali talnimi herbicidi. Preko filma na talnih delcih deluje na mlade rastlinice, da le-te ob stiku z učinkovino in ob zadostni talni vlagi propadejo.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
krmna pesa, rdeča pesa, sladkorna pesaenoletni širokolistni plevel1,3 - 3,9 kg/ha(V deljeni (split) aplikaciji.)zagotovljena s časom uporabe1na prostem
Embalaža1 kg
Aktivna snovmetamitron
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)6 – 7, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Izprati usta.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi