Isomate CTT®

Metoda konfuzije jabolčnega zavijača na jablanah.
Isomate CTT®

Isomate CTT je metoda zbeganja, ki se uporablja na jablanah in je v obliki dvojnih kapilar, ki vsebujejo hlapljive feromone, ki se postopoma sproščajo v okolje in na ta način zbegajo samce jabolčnega zavijača pri iskanju samice v času parjenja. Neoplojene samice odlagajo neplodna jajčeca, iz katerih se ne razvijejo gosenice, ki bi posledično povzročile črvivost plodov.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jablanajabolčni zavijačkarenca ni potrebna1na prostem
Embalaža1 kom
Aktivna snov1-tetradekanol
dodekan-1-ol
E,E 8,10-dodekadien-1-ol (codlemone)
Formulacijahlapljiv pripravek (dispenzer) (VP)
Imetnik registracijeCBC (Europe) S.r.l., Italija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Povzroča draženje kože.
Povzroča hudo draženje oči.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe1 leto

Priporočamo tudi