Kanemite® SC

Specifični akaricid, ki zagotavlja izjemen nadzor nad ključnimi pršicami v hmelju, sadnem drevju, kumarah in okrasnih rastlinah.
Kanemite® SC

Kanemite SC je akaricid s kontaktnim in želodčnim delovanjem. Posega v delovanje mitohondrijev pršic in zavira prenos elektronov. Ima hitro začetno in dolgotrajno delovanje na vse gibljive stadije pršic (ličinke, nimfe, odrasle pršice). Dobro delovanje ima do 4 tedne po tretiranju. Zmanjšuje tudi številčnost populacije jajčec. Je prijazen do koristnih insektov in nežen do rastlin.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
hmeljnavadna pršica1,5 - 3,6 l/ha21 dni1na prostem
okrasne rastlinenavadna pršica1,25 - 2,5 l/hakarenca ni potrebna1na prostem
okrasne rastlinenavadna pršica1,25 - 2,5 l/hakarenca ni potrebna3v zaščitenih prostorih
pečkato sadno drevjenavadna pršica, rdeča sadna pršica0,625 l/ha na 1 m višine krošnje14 dni1na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
češnja, sliva, višnjanavadna pršica, rdeča sadna pršica0,625 l/ha na 1 m višine krošnje21 dni1na prostem
kumarenavadna pršica1,25 l/ha3 dni1na prostem
kumarenavadna pršica0,625 - 1,25 l/ha3 dni2v zaščitenih prostorih
malina, robidepršice šiškarice1,25 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
Embalaža1 L, 5 L
Aktivna snovacekvinocil
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)7,1 pri 22 °C, konc. 1 g/L (CIPAC MT 75.2)
Imetnik registracijeAGRO-KANESHO Co., Ltd., Japonska
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zaklenjeno.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi