Karathane® gold 350 EC

Najmočnejši preventivni, kurativni in eradikativni fungicid za zatiranje oidija na vinski trti, brez možnosti nastanka rezistence.
Karathane® gold 350 EC

Karathane Gold 350 EC je odličen fungicid s 7 dnevnim preventivnim in 4 dnevnim kurativnim delovanjem pred oidijem. Njegova zelo pou0002membna lastnost je eradikativno delovanje, zato ga uporabljamo tudi, ko že pride do okužbe in pojava znakov bolezni. Uporabimo ga takoj, ko opazimo prve simptome in škropljenje ponovimo čez 4 do 5 dni. Je tudi odličen partner drugim preu0002ventivnim in kurativnim (npr. triazolnim) fungicidom za zatiranje oidija.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaoidij vinske trte0,5 - 0,6 l/ha21 dni4na prostem
Embalaža100 mL, 1 L
Aktivna snovmeptildinokap
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)4,8, konc. 1 % (CIPAC MT 75)
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
Hraniti v tesno zaprti posodi.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Ob požaru: Za gašenje se uporabi….
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Vnetljiva tekočina in hlapi.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi