Merpan® 80 WDG

Nepogrešljiv in vsestranski v delovanju in selektivnosti. Standardni kontaktni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na jablanah in hruškah.
Merpan® 80 WDG

Merpan 80 WDG je standardni kontaktni fungicid širokega spektra v tehnologiji pri varstva pečkarjev in češenj. Uporablja se po navadi v drugi polovici vegetacije, saj odlično ščiti plod pred glivičnimi boleznimi, mu daje sijaj ter zmanjša porjavelost povrhnjice. Nepogrešljiv je v primeru mehanskih poškodb, ki nastanejo npr. zaradi toče, saj rane razkuži in pospeši celjenje.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
češnjačešnjeva listna pegavost2,25 kg/ha21 dni3na prostem
jablanajablanov škrlup1,88 kg/ha28 dni10na prostem
navadna hruškahrušev škrlup1,88 kg/ha28 dni10na prostem
Embalaža1 kg, 5 kg
Aktivna snovkaptan
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Po uporabi temeljito umiti ...
Povzroča hudo draženje oči.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno pri vdihavanju.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi