Mirador Forte®

Sistemični fungicid za zatiranje bolezni na ječmenu, pšenici, tritikali in oljni ogrščici. Osnova za zdrava žita.
Mirador Forte®

Mirador Forte vsebuje učinkovini azoksistrobin in tebukonazol. Azoksistrobin spada v skupino t.i. strobilurinov, tebukonazol pa v skupino triazolov, ki inhibira biosintezo ergosterola. Je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem, ki ima zelo širok spekter delovanja zaradi kombinacije dveh omenjenih učinkovin.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
navadna pšenica, navadni ječmenrjavenje pšeničnih plev1,5 - 2 l/ha35 dni2na prostem
navadna pšenica, tritikalapšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, pšenična rja1,5 - 2 l/ha35 dni2na prostem
navadni ječmenječmenova mrežasta pegavost, ječmenova pepelovka1,5 - 2 l/ha35 dni2na prostem
oljna ogrščicabela gniloba, črna listna pegavost kapusnic, siva plesen, suha trohnoba zelja1,5 - 2 l/ha56 dni1na prostem
Embalaža1 L, 5 L
Aktivna snovazoksistrobin
tebukonazol
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)2,5 – 4, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Povzroča hudo draženje oči.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi