Momentum® Trio

Najbolj zanesljiv, preventivni in kurativni fungicid za zatiranje peronospore na vinski trti. Primeren v času intenzivne rasti.
Momentum® Trio

Momentum Trio je sistemični, kontaktni, preventivni ter kurativni fungicid, ki je kombinacija treh komplementarnih aktivnih snovi: al-fosetil, folpet in cimoksanil. Al-fosetil deluje sistemično in kontaktno na površini in v notranjosti rastline ter tako omogoča nastanek obrambnega mehanizma rastline pred okužbo (tvorba fitoaleksinov). Folpet deluje kontaktno preventivno, cimoksanil pa vstopi v rastlinsko tkivo in tam zaustavi razvoj zajedalske glive v času inkubacijske dobe. Uporabljamo ga 2-3 krat zapored v največ do 14 dnevnih razmikih.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaperonospora vinske trte3 kg/ha28 dni3na prostem
Embalaža1 kg, 5 kg
Aktivna snovcimoksanil
folpet
fosetil-Al
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)3 – 4, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča hudo draženje oči.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi