Mustang® 306 SE

Standardni selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitih in koruzi.
Mustang® 306 SE

Mustang 306 SE je izredno učinkovit herbicid za zatiranje najbolj pomembnih enoletnih širokolistnih plevelov v žitih in koruzi, predvsem plezajočo lakoto (tudi do 7 etaže), kamilice in modri glavinec, zatira pa tudi večletne širokolistne plevele kot sta njivski osat in slak. Iz tega razloga ga lahko uporabljamo tudi samostojno kot korekcijski herbicid. Veliko pridelovalcev koruze ga dodaja talnim herbicidom v času prvega POST ukrepa.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
koruzaširokolistni plevel0,5 - 0,6 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
navadna pšenica, navadni ječmenširokolistni plevel0,4 - 0,6 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
Embalaža200 mL, 1 L, 5 L
Aktivna snov2,4-D 2-EHE
florasulam
Formulacijasuspenzoemulzija (SE)
Reakcija (pH)4,1, konc. 1 %; 4,1, konc. 1 % (1% vodna raztopina)
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Preprečiti sproščanje v okolje.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi