Mustang® Forte

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v ozimnih in jarih žitih ter ovsu. Zelo uspešen pri zatiranju še posebej trdovratnih plevelov.
Mustang® Forte

Mustang forte vsebuje tri učinkovine, ki zagotavljajo izredno učinkovitost, saj blokira delovanje rastnih hormonov, odgovornih za rast rastlin. Odlično zatira plezajočo lakoto (do višine 20 cm višine), kamilice (do višine 25 cm višine), njivski osat v razvojni fazi rozete in ostale pomembne širokolistne plevele kot so poljski mak, navadni slakovec, samonikla ogrščica, ambrozija, vijolica, bela metlika in druge.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
navadna pšenica, navadni ječmen, , tritikalaširokolistni plevel1 l/ha60 dni1na prostem
navadni ovesširokolistni plevel0,8 l/ha60 dni1na prostem
Embalaža1 L, 5 L
Aktivna snov2,4-D
aminopiralid
florasulam
Formulacijasuspenzoemulzija (SE)
Reakcija (pH)5,9 pri 20 °C, konc. 1 % (1% vodna raztopina)
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi