Reboot®

Ekonomičen in učinkovit fungicid za zatiranje peronospore na vinski trti in krompirjeve plesni na krompirju.
Reboot®

Reboot je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem. Aktivna snov zoksamid ima kontaktni preventivni način delovanja, tako da preprečuje kalitev spor in njihov razvoj ter s tem preprečuje prodiranje gliv v rastlinsko tkivo. Aktivna snov cimoksanil ima preventivno in kurativno delovanje, tako da vstopi v rastlinsko tkivo in zaustavi razvoj glive. Zaradi zoksamida, ki se močno veže v zelena tkiva, je sredstvo odporno na padavine.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
krompirkrompirjeva plesen0,45 kg/ha7 dni3na prostem
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaperonospora vinske trte0,4 kg/ha28 dni3na prostem
Embalaža5 g, 45 g, 250 g, 1 kg
Aktivna snovcimoksanil
zoksamid
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)6,84 pri 20 °C
Imetnik registracijeGOWAN Crop Protection Ltd., Velika Britanija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi