Sfinga® Extra WDG

Najmočnejši, sistemični, preventivni, kurativni in eradikativni fungicid za zatiranje peronospore na vinski trti.
Sfinga® Extra WDG

Sfinga extra WDG je eden izmed temeljnih sistemičnih, kurativnih in eradikativnih fungicidov za zatiranje peronospore na vinski trti za vinsko grozdje. Učinkovina dimetomorf je ena izmed redkih, ki uspe blokirati okužbo tudi v času inkubacije. Odlično eradikativno delovanje pa ima tudi, ko se okužba pojavi, saj briše pege, zato ga uspešno uporabljamo za blokiranje okužbe. V takšnem primeru ga uporabimo dvakrat zapored v 5 dnevnem razmiku.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaperonospora vinske trte1,5 - 2 kg/ha28 dni3na prostem
Embalaža1 kg, 5 kg
Aktivna snovdimetomorf
folpet
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)6,14 – 7,87, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko škoduje plodnosti.
Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Povzroča hudo draženje oči.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi