Spirox® D

Sistemični, preventivni in kurativni fungicid za zatiranje oidija na vinski trti. Odličen za zaustavljanje zgodnjih okužb do faze cvetenja.
Spirox® D

Spirox D združuje lastnosti učinkovin spiroksamin in difenokonazol. Učinkovina spiroksamin inhibira biosintezo ergosterola ter je sistemik s preventivnim in kurativnim delovanjem. Učinkovina difenokou0002nazol pa pripada skupini DMI fungicidov, ki prav tako inhibirajo biosintezo ergosterola ter deluje kot sistemik s preventivnim in omejenim delnim kurativnim delovanjem. Je izraziti akropetalni sistemik z močnim translaminarnim premeščanjem v nove rastlinske dele.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjačrna grozdna gniloba, oidij vinske trte0,5 l/ha35 dni2na prostem
Embalaža100 mL, 1 L
Aktivna snovdifenokonazol
spiroksamin
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)9,07 pri 20 °C, konc. 1 %
Imetnik registracijeARYSTA LiveScience Sprl., Belgija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Po uporabi temeljito umiti ...
Povzroča hudo draženje oči.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi