Stabilan® 750 SL

Fitoregulator, ki se uporablja v žitih in na okrasnih rastlinah.
Stabilan® 750 SL

Stabilan 750 SL se uporablja v žitih kot regulator rasti. Uporaba sredstva pomaga pri tvorbi krajših, debelejših in močnejših stebel kar zmanjšuje tveganje za zgodnje poleganje žit.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jara pšenicaregulator rasti1,12 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
navadni oves, ozimna pšenica, ozimni ječmen, , tritikalaregulator rasti2 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
okrasne rastlineregulator rasti0,123%karenca ni potrebna4v zaščitenih prostorih
Embalaža1 L, 5 L
Aktivna snovklormekvat klorid
Formulacijavodotopni koncentrat (SL)
Reakcija (pH)5,3, konc. 11,38 g/L; 5,6, konc. 10,83 g/L
Imetnik registracijeNUFARM GmbH & Co. KG, Avstrija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti samo v originalni embalaži.
Izprati usta.
Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Preprečiti sproščanje v okolje.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi