Syllit® 400 SC

Dotikalni fungicid za zatiranje bolezni na pečkarjih, koščičarjih in oljkah. Dobro delovanje tudi pri nizkih temperaturah.
Syllit® 400 SC

Syllit 400 SC deluje preventivno in tudi kurativno na pomembne glivične bolezni pečkarjev in koščičarjev. Je edini predstavnik iz skupine gvanidinov, preprečuje kalitev fitopatogenih spor in ima tudi delni kurativni učinek, če ga uporabimo najkasneje 48 ur po okužbi.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
breskev, nektarinabreskova kodravost2,25 l/ha75 dni2na prostem
češnjačešnjeva listna pegavost1,9 l/ha14 dni2na prostem
jablana, navadna kutinajablanov škrlup1,9 l/ha60 dni2na prostem
navadna hruškahrušev škrlup1,9 l/ha60 dni2na prostem
oljkaoljkova gobavost, oljkova kozavost2,25 l/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem
višnjačešnjeva listna pegavost1,9 l/hakarenca ni potrebna2na prostem
Embalaža100 mL, 1 L, 5 L
Aktivna snovdodin
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)6,1; 6,1 pri 23 °C, konc. 1 %
Imetnik registracijeARYSTA LiveScience Sprl., Belgija
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Povzroča draženje kože.
Povzroča hude poškodbe oči.
Prestreči razlito tekočino.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno pri vdihavanju.
Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi