Talendo® Extra

Preventivni fungicid, ki se odlično odreže v najbolj kritičnih pogojih za okužbo vinske trte za zatiranje oidija.
Talendo® Extra

Talendo extra vsebuje dve učinkovini različnih kemičnih skupin. Prokvinazid preprečuje okužbo z oidijem kemično z delovanjem v motenju kalitve spor, tako da ne pride do okužbe. Biokemično delovanje pa vključuje sposobnost aktivne snovi, da aktivira in stimulira imunski sistem rastline z aktiviranjem velikega števila encimov. Tetrakonazol inhibira sintezo ergosterola ter deluje kot sistemik s preventivnim in omejenim kurativnim delovanjem.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaoidij vinske trte0,08 - 0,4 l/ha30 dni3na prostem
Embalaža1 L
Aktivna snovprokvinazid
tetrakonazol
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)6,83
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča draženje kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno pri vdihavanju.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi