Trinity®

Talni selektivni herbicid za zatiranje enoletnih širokolistnih plevelov in srakoperca v ozimnih žitih.
Trinity®

Trinity je selektivni talni herbicid, kombinacija treh aktivnih učinkovin iz različnih kemičnih skupin, ki z delovanjem preko korenin in zelenih delov odlično pokrije celoten spekter najpomembnejših plevelov. Herbicid se razporedi po tleh v obliki filma, ki deluje na mlade rastlinice preko korenin, stebel in listov, da te propadejo. Za delovanje potrebuje zadostno talno vlago in dobro pripravljena tla mrvičaste strukture.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
navadna pšenica, ozimna rž, ozimni ječmen, tritikalaenoletni ozkolistni plevel, enoletni širokolistni plevel2 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
Embalaža1 L, 5 L
Aktivna snovdiflufenikan
klorotoluron
pendimetalin
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)7,04 (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi