Delegate 250 WG®

Dotikalni in želodčni insekticid zadnje generacije insekticidov, za zatiranje škodljivcev na pečkarjih, koščičarjih in oljkah s kratko karenco.
Delegate 250 WG®

Delegate 250 WG je insekticid iz novejše skupine spinosinov z želodčnim in dotikalnim delovanjem na mlade ličinke žuželk, takoj ko se le-te izležejo. Ima širok spekter delovanja na škodljive žuželke, kot so gosenice škodljivih metuljev, bolšice in resarji. Ima dolgo rezidulano delovanje, pri uporabi 30 dni pred obiranjem pa ne pušča nobenih ostankov.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
breskev, jablana, marelica, navadna hruška, navadna kutina, nektarinabreskov zavijač0,3 kg/ha7 dni1na prostem
breskev, marelica, nektarinabreskov molj, cvetlični resar0,3 kg/ha7 dni1na prostem
hruškanavadna hruševa bolšica0,3 kg/ha1na prostem
hruška, nashisadni zavijač0,3 kg/ha1na prostem
jablana, navadna hruška, navadna kutinajabolčni zavijač, listni zavijač, pasasti sadni lupinar0,3 kg/ha7 dni1na prostem
jablana, navadna kutina, slivasadni zavijač0,3 kg/ha7 dni1na prostem
nashibreskov zavijač, jabolčni zavijač, listni zavijač, pasasti sadni lupinar0,3 kg/ha1na prostem
oljkaoljčni molj0,075 kg/ha21 dni2na prostem
slivačešpljev zavijač0,3 kg/ha7 dni1na prostem
Embalaža1 kg
Aktivna snovspinetoram
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)8,7, konc. 1 %
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum škodljivosti za plodnost.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi