Belkar®

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnih širokolistnih plevelov v oljni ogrščici.
Belkar®

Belkar je selektivni herbicid, ki prehaja v rastlino preko listov. Vsebuje dve učinkovini, halauksifen-metil in pikloram, ki spadata v skupino sintetičnih avksinov (ALS). Halauksifen-metil (Arylex) je prva molekula v skupini arilpikolinatov, ki je popolnoma nova strukturna skupina znotraj HRAC skupine O. Vidni simptomi delovanja se pojavijo v nekaj dneh, oziroma v nekaj tednih po tretiranju. Končno delovanje se lahko pričakuje v 4 tednih po tretiranju.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
oljna ogrščicaenoletni širokolistni plevel0,25 - 0,5 l/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem
Embalaža1 L
Aktivna snovhalauksifen-metil
pikloram
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)3,04, konc. 1 % (vodna raztopina (10 g/100 ml))
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Prestreči razlito tekočino.
PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi