Koruzni komplet Extra

Strokovno izbrana kombinacija herbicidov za enostavno zatiranje vseh pomembnih plevelov koruzi v ekonomičnem pakiranju za 1 ha posevka.
Koruzni komplet Extra

Koruzni komplet extra je herbicidna kombinacija dveh preverjenih herbicidov Mustang 306 SE1 (0,6 L) in novejšega graminicida Stretch2 (1 L), za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov. Nudi cenovno izredno ugodno delovanje na vse najbolj pogosto zastopane plevele v koruzi. Komplet zadostuje za 1 ha posevka.

Mustang™ 306 SE

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
koruzaširokolistni plevel0,5 - 0,6 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
navadna pšenica, navadni ječmenširokolistni plevel0,4 - 0,6 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem

Stretch®

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
koruzaenoletni ozkolistni plevel, enoletni širokolistni plevel1 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem

Mustang™ 306 SE

Embalaža600 mL
Aktivna snov2,4-D 2-EHE
florasulam
Formulacijasuspenzoemulzija (SE)
Reakcija (pH)4,1, konc. 1 %; 4,1, konc. 1 % (1% vodna raztopina)
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Preprečiti sproščanje v okolje.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Stretch®

Embalaža1 L
Aktivna snovnikosulfuron
Formulacijaoljna disperzija (OD)
Reakcija (pH)4.0-7.0
Imetnik registracijeAGRIA S.A.
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi